Sign In

Terms of Service & Privacy Policy

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας www.citystage.gr εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα» είτε για χρήση των υπηρεσιών που προβάλλονται σε αυτή είτε για απλή πλοήγηση είτε και για οιαδήποτε άλλη χρήση, υποδηλώνει προηγούμενη συμφωνία του χρήστη – επισκέπτη με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν την επισκεφτείτε και πλοηγηθείτε.

Οι Όροι αυτοί, μαζί με τα εργαλεία βοήθειας, αναζήτησης και χρήσης της Ιστοσελίδας, παρατίθενται κατωτέρω και περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο της ιδιοκτήτριας εταιρίας της Ιστοσελίδας «CityStage IKE» εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρεία» όσο και όλων εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Σκοπεύουν δε στην όσο το δυνατόν αρτιότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας, κατά την αναζήτηση και την αποδοχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε να σας προσφέρει η Εταιρεία μας.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή τους είτε κατά τη δημοσίευση στο forum της Ιστοσελίδας ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτά, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην προώθηση υπηρεσιών, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Δεν πρέπει να περιέχουν παντός είδους ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει, εσκεμμένη ή και μη, ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παρόχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν και τον νόμο.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη άδεια. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, προωθούνται με πρωτοβουλία και κατόπιν αδείας του εκάστοτε παρόχου των υπηρεσιών αυτών. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του που παρέχονται μέσω αυτής. χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία – Σήμα

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή διακριτικό γνώρισμα, ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας, τα γραφικά, η επιλογή αλλά και το λοιπό περιεχόμενο της, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για οιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση ως επίσης και η αφαίρεση – μετατροπή – αντιγραφή – ενοικίαση – δανεισμός – δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτία από τρίτα πρόσωπα, χωρίς σχετική άδεια της Εταιρίας και των προσώπων που έχουν συμβληθεί με την εταιρία για την προσφορά των υπηρεσιών τους στους χρήστες της ιστοσελίδας αυτής. Υλικό από την παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο και σε κάθε περίπτωση, άνευ προηγούμενης άδειας προς τούτο.

 1. Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών της με τους λήπτες των υπηρεσιών, καθώς και τους συνεργάτες/μέλη της. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο και τις αντίστοιχες σελίδες βοηθείας για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Η Εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ως εκ τούτου θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιήσει τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα, με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, τροποποιεί, αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιασδήποτε υπηρεσίας.

 1. Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται, μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1194-μετά την κωδικοποίησή του από το άρθρο 1 της ΥΑ 5338/2018 (ΦΕΚ Β΄ 40/17.1.2018) «Κωδικοποίηση του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο»), και το σχετικό νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Ν.4242/2014). Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει να ισχύει και δεν εφαρμόζεται, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 1. Περιήγηση στην Ιστοσελίδα:

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στο Ιστοσελίδα χωρίς να υποχρεούται στην παροχή οιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας.
Στην περίπτωση που θα θέλει να εγγραφεί ως μέλος και να προχωρήσει σε δημιουργία ενός λογαριασμού, θα ζητηθεί ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address), καθώς και ένα όνομα χρήστη (user name) μαζί με κωδικό εισόδου (password), που θα χρησιμοποιείται για την σύνδεση, κάθε φορά στην Ιστοσελίδα με την χρήση του λογαριασμού που θα έχει δημιουργηθεί.

H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και είτε έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε όχι. Επίσης, η εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων (μη σχετιζόμενων με αυτήν προσώπων), μεταξύ των οποίων και για αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή, πρωτοβουλία και ευθύνη.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για την αποστολή, δημοσίευση ή άλλου είδους μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Επιπλέον, η επίσκεψη της ιστοσελίδας και η εκτέλεση υπηρεσιών μέσω αυτής πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω αυτού.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τις υπηρεσίες, που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

 1. Πολιτική cookies

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το Ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα

 1. Προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάποια προσωπικά δεδομένα (όπως λ.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) θα ζητηθούν από τον χρήστη, σε περίπτωση που επιθυμεί να του παρασχεθεί μια υπηρεσία προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του, για την βέλτιστη παροχή της. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και τα περισσότερα από αυτά θα ζητηθούν μόνο κατά την πρώτη αγορά υπηρεσίας. Κατά τις επόμενες αγορές σας θα ζητηθεί, μόνο η επιβεβαίωση κάποιας από τις παραπάνω πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ζητούνται τόσες μόνο πληροφορίες όσες είναι απαραίτητες, προκειμένου, ο εκάστοτε χρήστης να απολαμβάνει την βέλτιστη εκτέλεση και με συνέπεια, των υπηρεσιών που ζητήθηκαν, ασφαλή πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών αυτών και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, σύμφωνα με την υπηρεσία που επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία της Ιστοσελίδας ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβά και έγκυρα.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά για ίδιο όφελος ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του χρήστη, χρήση αυτών, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους. Η Εταιρία ρητά δηλώνει ότι με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει μέρος ή το σύνολο των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών που μας γνωστοποιούνται. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν.

Η εταιρία δεσμεύεται από τον νόμο και είναι υποχρεωμένη να τηρεί με ασφάλεια καθώς και να φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε πελάτη και εγγεγραμμένου μέλους που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για ανεπιθύμητη επικοινωνία ή για να σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό το οποίο δεν έχετε ζητήσει. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά σας δεδομένα να δοθούν σε άλλα πρόσωπα χωρίς την άδειά σας.

Όλες οι πληροφορίες κάθε παραγγελίας και τα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους της Ιστοσελίδας είναι εμπιστευτικά και κωδικοποιημένα, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλον, έκτος από το Ιστοσελίδα. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών/χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση αναφορικά με λειτουργίες ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, αν και η εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών/χρηστών/επισκεπτών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στην Ιστοσελίδα ή την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected] μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης

Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η Εταιρεία συλλέγει στατιστικά χρήσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς από την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε εμπορική εκμετάλλευση και η επεξεργασία τους γίνεται από την Εταιρεία αφού εξαλειφθεί κάθε προσωποποιημένη πληροφορία. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την διαγραφή των ανωτέρω πληροφοριών που τον αφορούν στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected]

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 1. Λεπτομέρειες παροχής υπηρεσιών

Η προσφορά των υπηρεσιών διατίθεται όπου αναγράφεται στη σχετική λίστα που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα, ανά παρέχοντα υπηρεσία αλλά και ανά υπηρεσία. Εάν το σημείο όπου επιθυμείτε να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες δε βρίσκεται στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.

Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου χρήστη με την εταιρεία μας μέσω email, υπό την προϋπόθεση ότι ο παρέχων την υπηρεσία δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος κατά τις ημερομηνίες που επιθυμεί ο χρήστης.

Οι τιμές είναι οι αναγραφόμενες στο αντίστοιχο πεδίο της Ιστοσελίδας και ανά υπηρεσία και είναι προκαθορισμένες από τον εκάστοτε παρέχοντα αυτές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο τυχόν ΦΠΑ.

Μετά την παρέλευση 24 ωρών από την προκαθορισμένη ώρα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας και εφόσον ο χρήστης δεν έθεσε ρητά και αποδεδειγμένα τυχόν αιτιάσεις σε σχέση με την παροχή της, θεωρείται αυτοδικαίως ότι εκείνος έκανε ανεπιφύλακτη χρήση αυτής, μη δικαιούμενος να αντιτάξει υπαναχώρηση ή μείωση του τιμήματος.

 1. Πολιτική Υπαναχώρησης

Ο λήπτης της υπηρεσίας οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον 14 (δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες) πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της υπηρεσίας ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από αυτή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί, με σχετικό γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης – ακύρωσης της υπηρεσίας, μετά την πάροδο των άνω 14 ημέρων, οι προκαταβολές που έχουν δοθεί, δεν επιστρέφονται και παραμένουν προς όφελος της Εταιρείας και του παρέχοντα την υπηρεσία, ως αποζημίωση για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, μέχρι την δεδομένη στιγμή, για την βέλτιστη παροχή και εκτέλεση της υπηρεσίας.

 1. Αδυναμία εκτέλεσης της προσφερόμενης υπηρεσίας για λόγους ανώτερης βίας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτοί έχουν κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων και τυχόν ορίζονται στον Νόμο (λ.χ. φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πόλεμοι, απεργίες κ.ο.κ.) δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί η συμφωνημένη υπηρεσία, ο χρήστης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί να του παρασχεθεί η υπηρεσία σε άλλη ημερομηνία και εφόσον είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος παρέχων αυτή, κατά τη νέα αυτή ημερομηνία ή εάν επιθυμεί να επιλέξει έναν άλλο διαθέσιμο παρέχοντα υπηρεσία για την ημερομηνία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στο πρόσωπο του εκάστοτε καλλιτέχνη.

 1. Πληρωμή:

Ο τραπεζικός λογαριασμός στους οποίους κατατίθεται το αντίτιμο για την εκάστοτε παρεχόμενη υπηρεσία είναι οι εξής: GR1101101050000010500744700 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).

Εκ του συνολικού ποσού καταβάλλεται ποσοστό 100% ταυτόχρονα με την επιλογή της υπηρεσίας.

 1. Περιορισμός ευθύνης.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά έχουν προκαθοριστεί με ευθύνη και πρωτοβουλία του εκάστοτε παρέχοντα υπηρεσία, η δε απόλαυσή τους από τον εκάστοτε χρήστη, πρέπει να γίνεται με βάση τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και από πρόσωπα που έχουν πνευματική διαύγεια. Στην αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία και ο παρέχων υπηρεσία, δεν φέρουν καμμία ευθύνη ούτε υποχρεούνται, στην επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου.

Η Εταιρεία οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, υπηρεσιών, την χρήση, αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τις οποίες υπόχρεως είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε παρέχων. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίες όπως αυτές παρατίθενται με ευθύνη του παρέχοντος προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά της επιλογής τους.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (υπηρεσία – τιμή – παρέχων) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την Ιστοσελίδα.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες της εκάστοτε υπηρεσίας συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων, ακόμα και εκ μέρους των παρεχόντων τις υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών, ακόμα και κατά παράβαση ή μη των όρων του παρόντος, από τούδε συνομολογείται ρητά ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου /ή και παρέχοντα την υπηρεσία, την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Όπου στους παρόντες όρους χρήσης γίνεται αναφορά στην λέξη «χρήστης», σημειώνεται πως αφορά τόσο στους παρέχοντες υπηρεσίες, όσο και στους χρήστες αυτών, αλλά και τα μέλη και τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

 1. Αξιολόγηση

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιον που παρέχει υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας. Η πιστοποίηση αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά και πραγματοποιείται μέσω αποστολής sms στο κινητό του τηλέφωνο που απαραιτήτως θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα, από τον ίδιο. Η διαδικασία επιβεβαίωσης λαμβάνει χώρα μόνο κατά την καταχώρηση της αρχικής αξιολόγησης κάθε χρήστη και ισχύει για κάθε επόμενη αξιολόγηση. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρούνται στο σύστημα της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη προκειμένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας (ήτοι email και αριθμό κινητού τηλεφώνου), δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για την μεταξύ τους επικοινωνία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί), να συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με τον εκάστοτε παρέχοντα υπηρεσία. Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό ή περιγράφουν την εμπειρία υπηρεσίας κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα του διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται φωτοτυπία παραστατικού, email συνδιαλλαγής κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει εντός δύο (2) ημερών διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.

Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις κοινοποιούνται στον παρέχοντα υπηρεσία στον οποίο αφορούν. Ο δέκτης της αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερών να τοποθετηθεί περιγράφοντας τα γεγονότα κατά την άποψή του, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των παρόχων υπηρεσιών δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή άλλων εμπλεκομένων ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να τηρούν τους όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Αξιολογήσεις ή απαντήσεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά (τα κεφαλαία στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συνομιλία με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση της αγγλικού πληκτρολογίου (paradeigma) θα αγνοούνται από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και θα διαγράφονται από το σύστημα.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τον κάθε πάροχο υπηρεσίας μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για τον ίδιο παρέχοντα και αφορούν στην ίδια υπηρεσία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σχετικά με την εμπειρία τους, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για αυτήν. Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία επιδέχονται αμφισβήτησης από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης ήτοι : α) σύνταξη της από χρήστη, β) έγκριση διαχειριστών και αποστολή στο, παρέχοντα υπηρεσία προς απάντηση, γ) απάντηση του ποαρέχοντα υπηρεσία, δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές, ε) αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ο συντάκτης θα πρέπει να στείλει έγγραφη ενημέρωση προς τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με το οποίο θα ζητάει την διαγραφή της αξιολόγησης.

Θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις από τον ίδιο τον παρέχοντα υπηρεσία ή συνεργάτη του, θεωρούνται ως μη γενόμενες και διαγράφονται αμέσως από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν τους όρους περί παραπλάνησης καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή του από την Ιστοσελίδα.

 1. Επίλυση Διαφορών
 2. i. Από τις 15/2/2016 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι

Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”

Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 1. ii. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.